Algemene voorwaarden

Eversdal – Algemene Voorwaarden - Webwinkel


Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities
1. Eversdal: gevestigd op ’t Harde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 68752032 handelend onder de naam Eversdal.
2. Website: de website van Eversdal, te raadplegen via www.eversdal.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3. Klant/abonnee: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Eversdal en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Eversdal en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Eversdal zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt, die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Eversdal slechts bindend, indien en voor zover deze door Eversdal uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Specifieke aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn aangesloten in appendix I – II en III.

I.                   Algemene voorwaarden inhuur Veluwse Theewagen op Wielen/theeproeverij/high tea op locatie

II.                  Algemene voorwaarden Eversdal Thee abonnement

III.                 Uniforme Voorwaarden Horeca

De complete Algemene Voorwaarden dus inclusief appendixen kunt u downloaden onderaan deze pagina.


Artikel 2. Prijzen en informatie
1. Alle op de Website en in andere van Eversdal afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eversdal kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Eversdal afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Eversdal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Eversdal en het voldoen aan de daarbij door Eversdal gestelde voorwaarden.
2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Eversdal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Eversdal het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Eversdal kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Eversdal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5. Eversdal heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.


Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
1. Zodra de betaling door Eversdal is ontvangen, stuurt Eversdal de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Eversdal is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Eversdal.
4. Indien Eversdal de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5. Eversdal raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Eversdal is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Eversdal voor alle non-food producten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij dit anders door Eversdal is aangegeven.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Eversdal, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Eversdal kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Eversdal bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het formulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
6. Vanuit hygienische en versheid overwegingen is het niet mogelijk om food producten zoals thee en koffie te retourneren. Mochten er klachten zijn, kan de klant gebruik maken van het formulier Herroeping en duidelijk aangeven wat de klacht is.

Non-Food Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Eversdal, B. Ulco de Vriesweg 13, 8084 AP, ’t Harde

 

7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Eversdal de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Eversdal aanbiedt het product zelf af te halen, mag Eversdal wachten met terugbetalen tot Eversdal het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Artikel 6. Betaling
1. Klant dient betalingen aan Eversdal volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Eversdal is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Artikel 7. Garantie en conformiteit
1. Eversdal staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Eversdal er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Eversdal, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Eversdal daarvan in kennis te stellen.
4. Indien Eversdal de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 8. Klachtenprocedure
1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Eversdal, dan kan hij bij Eversdal telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Eversdal geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Eversdal binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Artikel 9. Persoonsgegevens
1. Eversdal is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst. Deze gegevens worden verzameld om:

·         Uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Eversdal en de klant

·         Relevant aanbiedingen te doen van Eversdal aan haar klanten

2. Eversdal respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met privacy- en cookie beleid van Eversdal en haar website.


Artikel 10. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eversdal gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Artikel 11. Verzendingen boven de €60,- zestig euro.

Eversdal biedt klanten met een bestelling boven de €60,- gratis verzending aan. Klanten die voor deze optie kiezen maar een bestelling lager dan dit bedrag hebben, krijgen automatisch een email met het verzoek tot betaling. Deze bestellingen zullen niet worden verzonden als er niet betaald is voor de verzending. Het verschuldigde bedrag voor verzending dient overgemaakt te worden naar de bankrekening van Eversdal.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Eversdal
info@eversdal.nl
KvK 68752032   


Downloaden Algemene Voorwaarden Inclusief appendixen: